اخبار اجتماعیاخبار ویژه

ترکمنستان و ایران دوران پراهمیت مشارکت استراتژیک

ترکمنستان – جمهوری اسلامی ایران دوران پر اهمیت در مشارکت استراتژیک

مارقوش – تورکمنستان: جمهوری اسلامی ایران یکی از کشورهای مهم منطقه که با ترکمنستان دارای ارتباط محکم، دیرینه و برادرانه و این رابطه دوستانه  همواره مورد تایید و تاکید دو دولت و ملت ترکمنستان و جمهوری اسلامی ایران که دارای مشترکات  گوناگونی از لحاظ فرهنگی، تاریخی و معنوی در طول سال‌ها همجواری می‌باشد قرار گرفته است.

Rohani Berdi 640x480 - ترکمنستان و ایران دوران پراهمیت مشارکت استراتژیک


بیست و سه سال از برقراری رسمی روابط دیپلماتیک میان دو کشور سپری شده است. و امروز شاهد شکوفایی در عرصه ارتباطات برادرانه دو ملت ترکمنستان و جمهوری اسلامی ایران هستیم؛ تاریخ روابط دو کشور شاهد تجربه موفق همکاری‌های بین المللی بوده و این روابط در سطوح عالی و مشارکت‌های طولانی مدت دو همسایه نزدیک در چارچوب اصول بین المللی مورد تایید جهانیان قرار گرفته.
جمهوری اسلامی ایران از نخستین کشورهایی بود که از سحرگاه طلوع ترکمنستان  مستقل در برقراری و همکاری همه جانبه با همسایه خود پیشقدم شده. و این سرآغاز باعث پایه‌گذاری  روابط مفید فیمابین دو کشور برادر بوده که منجر به عقد نزدیک به 190 سند همکاری در سطح منطقه و بین المللی شده است.
یکی از نشانه‌های گسترش روز افزون   رایزنی‌های و گفتگوی مستمر و مثبت دو دولت گسترش و شتاب رشد مناسب درروابط تجاری و اقتصادی بوده است. امروز جمهوری اسلامی ایران را یکی از بهترین شرکای تجاری ترکمنستان  با رقم  نزدیک به 3 میلیارد دلار امریکا مبادلات تجاری  قرار داده است و در این راستا بخش خصوصی دو کشور نیز سهم بسزایی را برعهده دارد  تا آنجا که دستیابی به رقم  10 میلیارد مبادلات سالانه هدف آتی دو کشور قرار دارد.
بر پایی چندین  نمایشگاه های تخصصی ایران در ترکمنستان و شرکت بازرگانان ایرانی در دیگر نمایشگاه‌های تخصصی در عشق‌آباد از نشانه‌های بارز رشد همه جانبه روابط دو کشور می‌باشد. بطور مثال در یک سال گذشته دو نمایشگاه در عشق‌آباد به تاریخ 8  الی 10 اسفند ماه و دیگری29  الی 31 تیر برگزار شده است.
در این سال‌ها کشور ترکمنستان  با همکاری جمهوری اسلامی ایران چندین پروژه عظیم  را اجرا نموده که نه تنها برای گسترش صنایع دو کشور حایز اهمیت بوده که بعضا در سطح منطقه تاثیر‌گذار بوده است  آخرین آن راه‌اندازی خط ترانزیتی قزاقستان ترکمنستان و ایران می‌باشد که در سوم دسامبر 2014 توسط رؤسای جمهور سه کشور در ایستگاه راه آهن مرزی ( آق یایلا) ترکمنستان افتتاح شد.
از 960 کیلومتر  این خط اهن 120 کیلومتر در قزاقستان و 700 کیلومتر در ترکمنستان و82 کیلومتر در ایران  قرار دارد. که چشم انداز ان تا سال 2020 حجم حمل کالا در مسیر جدید به 15 میلیون تن در سال می‌باشد. این در حالیست که حجم حمل ریلی  از طریق راه آهن مشهد  سرخس تجن نیز در حال افزایش است.

امروزترکمنستان و جمهوری اسلامی ایران به مشارکت‌ها و همکاری برادرانه خود در زمینه صنایع نفت وگاز؛ الکترو انرژی؛ امور کشاورزی و آبیاری؛ حمل و نقل وترانزیت  کالا با موفقیت ادامه می‌دهند.
گفتگوهای سازنده در عالیترین سطوح دو دولت باعث فعالیت و همکای روز افزون  گشته است که برای هر دو کشور از اهمیت خاصی برخوردار است و نشان دهنده امادگی ترکمنستان و جمهوری اسلامی ایران در همکاری‌های روز افزون در مهم‌ترین مسایل ژئو پلوتیک منطقه‌ای را ابراز می‌دارد.
ارتباط نزدیک و دوستانه بین  رؤسای محترم جمهور دوکشور یکی از عناصر نزدیکی منافع مشترک دو کشور  در صحنه بین الملل گشته است.
امروز شاهد دوستی و درک متقابل بین مردم دوکشور بوده و تلاش آنان برای گسترش همکاری روز افزون این روابط براثر  ارتباط در بالاترین سطوح روابط دو دولت می‌باشد. در تاریخ 18 فورییه 1992 شروع بیست و سومین سال روابط رسمی ترکمنستان و جمهوری اسلامی ایران  را گرامی داشته و امید وافر داریم که دوکشور در ظل مدیریت مدبرانه  رؤسای محترم جمهور دو کشور جناب آقای قربانقلی بردی محمداف  و جناب آقای دکتر حسن روحانی  شاهد شکوفایی روز افزون روابط همه جانبه دوکشور همسایه و دوست خواهیم بود./وزارت امور خارجه ترکمنستان-türkmenistan-DIM-gi

Туркменистан – Исламская Республика Иран:
важная веха в истории стратегического партнерства

Одним из государств региона, с которым Туркменистан связывают давние крепкие узы братских взаимоотношений, является Исламская Республика Иран. Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов подчеркивает, что Туркменистан привержен отношениям дружбы, добрососедства и плодотворного сотрудничества с Ираном, с народом которого нас связывают общность духовных традиций и сложившиеся веками историко-культурные связи.
23 года исполнилось со дня установления дипломатических связей между Туркменистаном и Исламской Республикой Иран. Эта дата служит отправной точкой отсчёта в новейшей истории братских отношений туркменского и иранского народов. Сегодня позитивный опыт взаимодействия на международной арене двух государств показывает, что за годы сотрудничества отношения между Туркменистаном и Ираном были ознаменованы высоким уровнем межгосударственного диалога и характеризуются обоюдной поддержкой и доверием на международной арене. Исламская Республика Иран является одним из государств, с которым Туркменистан установил дипломатические отношения на заре своей независимости. За время эффективного сотрудничества два братских государства создали солидную договорно-правовую базу, которая сегодня состоит из более чем 190 международных документов, подписанных на межгосударственном, межправительственном и межведомственном уровнях. Одним из показателей последовательно развивающегося межгосударственного диалога является расширение торгово-экономических отношений между Туркменистаном и Ираном. Динамика объёмов двустороннего внешнеторгового оборота демонстрирует стабильный рост, и в общем объёме внешней торговли Туркменистана и Ирана на сегодняшний день приближена к 3 млрд. долларов США. Положительную динамику роста товарооборота между двумя странами, свой вклад в наращивание которого вносят и представители негосударственного сектора экономики, а также высказано намерение сторон довести его до 10 млрд. долларов США. Ещё одним ярким свидетельством развития всесторонних отношений между двумя странами, является организация ежегодных специализированных выставок Ирана в Туркменистане и участие иранских предпринимателей в работе различных выставок в г. Ашхабаде. В различные годы сотрудничества Туркменистан совместно с соседним Ираном осуществил ряд крупномасштабных проектов, имеющих большое значение не только для развития различных отраслей экономики двух государств, но вносящих большой вклад в развитие региона в целом. Последним примером подтверждающим это стало открытие и ввод в эксплуатацию транзитной железной дороги Казахстан – Туркменистан и Иран. В открытии проекта 3 декабря 2014 года приняли участие президентов трех стран на пограничном местечке Акяйла Туркменистана. Общая протяженность железнодорожного полотна составляет 960 км, 120 км из которых проходит в Казахстане, 700 км в Туркменистане и 82 км в Исламской Республике Иран. В перспективе до 2020 г. учитывается возможность грузоперевозок, объёмом до 15 млн. т в год. В то же время объём грузоперевозок по железной дороге Мешхед – Серахс – Теджен продолжает увеличиваться.
Сегодня Туркменистан и Иран продолжают интенсивно наращивать взаимовыгодное партнерство в нефтегазовой отрасли, электроэнергетике, водном и сельском хозяйстве, транспорте и коммуникациях.
Серия конструктивных переговоров на высшем уровне способствовала ещё большей активизации двустороннего партнерства по приоритетным направлениям сотрудничества, также продемонстрировала готовность сторон углубить взаимодействие по важнейшим вопросам международной и региональной геополитике.
Дружеские и взаимодоверительные отношения, сложившиеся между Президентами Туркменистана и Исламской Республики Иран, являются неоспоримым фактором ещё большего сближения интересов и позиций двух стран на международной арене.
Дружба и взаимопонимание между народами двух стран, их стремление к диверсификации широкого сотрудничества сегодня находят новый смысл и содержание, что определяется высоким уровнем межгосударственных связей. В связи с этим 23-х летняя годовщина установления официальных дипломатических отношений Туркменистана и Исламской Республики Иран под руководством Уважаемых Президентов г-на Гурбангулы Бердымухамедова и г-на Хасана Рухани есть надежда, что этот год призван стать ещё одним важным этапом в истории развития сотрудничества между Туркменистаном и Исламской Республикой Иран./ türkmenistan-DIM-gi

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

*

code

این سایت از اکیسمت برای کاهش هرزنامه استفاده می کند. بیاموزید که چگونه اطلاعات دیدگاه های شما پردازش می‌شوند.

دکمه بازگشت به بالا