زبان و ادبیات

“سلام” یک کلمه با ریشه‌ ترکی است

کلمه « سلام » در ترکی.

مارقوش – ناصر توسلی: ما هر از چندگاهی در مورد مسائل اساسا مشابه در دیگر شاخه ها به بحث و مناظره می پردازیم که در حال حاضر به جوابهای بسیاری رسیدیم. از آنجا که رسیدن به این جوابها پروژه ما نیست اما ما بر این باوریم که ممکن است رسیدن به جوابهای مربوطه برای ایجاد و بازگردانی یک زبان واحد، یافتن چنین واژه هایی می‌تواند به ما کمک کند.

با اینکه نمی‌شود چنین واژه هایی را به ثبت رساند اما با اینحال و به طور خلاصه و به صورت خودکار با سوالاتی که هر از گاهی پیش می‌آید جزیی از پروژه چند ساله ما شده است که وظیفه حفظ ، احیا و دفاع از نام ترکمن را دارد. در تحقیقات مختلف اخیر محققان و دانشمندان و با انتشار مقالات و اخباری که از آنها به دست ما رسیده، این بر ما ثابت شده است که خواستگاه سومریان و منشا، تمدن آنها در ترکمنستان قرار دارد و تقریبا دارای زبان مشترک و مشابهی با ترک‌ها می‌باشند.

بسیاری از محققان سعی دارن تا زبان تاریخی ترکی اورخون – ینی سئی را به کمک دیوان لغات ترک محمود کاشغری، زبان چاغاتای و … باز گردانند اما آنها خودشان به این جواب رسیده اند که به تنهایی نمی توان این کار را انجام داد. یک نکته بسیار ساده در اینجا وجود دارد و آن این است که زبانهای ترکی از لحاظ لغوی، آوایی و مورفولوژیکی بسیار شبیه به هم هستند و قرنهاست که زبانهای ترکی تکامل یافته اند و بیشتر کسانی که به دنبال جوابهای خود هستند می توانند جواب خود را در لغت نامه های مختلف و مربوطه در زبانهای مشابه بررسی کنند، ببینند که چقدر تغییر کرده تا بتوانند ریشه یابی صحیحی را انجام دهند. سپس به دنبال دفاعیات، ایده ها و نظریات مشابه با نظریات حود باشند تا بتوانند از جوابها و مواضع خود دفاع کنند.

به دنبال تاریخ کهن ملت ترک و فتوحات فراوان و تشکیل ملیت های مختلف، در این میان جامعه ترکی برتری های خود را نشان داده است بنابراین ما بر این عقیده هستیم که عربی، فارسی، لاتین، روسی، مغولی، یونانی و … از زبان و لغات قدیمی ما استفاده کرده اند، اما نه به خاطر زبان ما بلکه به خاطر تکامل زبان خود و این گاه در زبان امروزی خود ما نیز دیده می‌شود.

ما در دو روز گذشته به این جواب رسیدیم که واژه « سلام » ریشه در زبان ترکی دارد و یک کلمه ترکی می باشد. در این میان یکی از محققان به نام عیسی رحمانی بررسی خوبی را در این خصوص انجام داده که در زیر آن را ارائه می دهیم.

« عیسی رحمانی: ﭘﯿﺸﯿﻨﻪ ﺯﺑﺎﻧﺸﻨﺎﺳﯽ ﻭ ﺑﺮﺭﺳﯽ ﺭﯾﺸﻪ ﻫﺎﯼ ﺗﺎﺭﯾﺨﯽ ﯾﮏ ﺯﺑﺎﻥ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎﯼ ﺩﻗﯿﻖ ﮐﻠﻤﻪ ، ﺑﻪ ﺻﺪ ﺳﺎﻝ ﻧﻤﯽ ﺭﺳﺪ ﻭ ﺩﺭ ﻣﻮﺭﺩ ﺯﺑﺎﻧﻬﺎﯼ ﺍﻭﺭﺍﻝ ﺁﻟﺘﺎﯾﯿﮏ ﺍﯾﻦ ﭘﯿﺸﯿﻨﻪ ﺑﺴﯿﺎﺭ ﮐﻤﺘﺮ ﺍﺳﺖ ﻭ ﺑﻪ ﯾﮑﯽ ﺩﻭ ﺩﻫﻪ ﻗﺒﻞ ﻣﯽ ﺭﺳﺪ. ﺑﻨﺎﺑﺮ ﺍﯾﻦ ﻣﯽ ﺗﻮﺍﻥ ﮔﻔﺖ ﻋﻠﻢ ﺯﺑﺎﻧﺸﻨﺎﺳﯽ ﻋﻤﻼ ﺩﺭ ﻣﻮﺭﺩ ﺯﺑﺎﻥ ﺗﻮﺭﮐﯽ ، ﻫﻨﻮﺯ ﻫﯿﭻ ﮐﺎﺭﯼ ﻧﮑﺮﺩﻩ ﺍﺳﺖ ﻭ ﺍﮐﺜﺮ ﯾﺎﻓﺘﻪ ﻫﺎ ﺗﮑﯿﻪ ﺑﺮ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎﺕ ﻧﺎﻗﺺ ﻭ ﮔﺎﻩ ﻏﺮﺽ ﻭﺭﺯﺍﻧﻪﻣﺤﻘﻘﺎﻥ ﻏﺮﺑﯽ ﺩﺍﺭﻧﺪ.
ﻣﯽ‌ﺩﺍﻧﯿﻢ ﮐﻪ ﻃﺒﻖ ﻗﻮﺍﻋﺪ ﺯﺑﺎﻧﺸﻨﺎﺳﯽ ، ﺩﺭ ﯾﮏ ﺯﺑﺎﻥ ﻫﺮ ﮐﻠﻤﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺩﺍﺭﺍﯼ ﺭﯾﺸﻪ ﺑﺎﺷﺪ ، ﻭﮔﺮﻧﻪ ﺁﻥ ﮐﻠﻤﻪ ﻋﺎﺭﯾﺘﯽ ﺍﺳﺖ ﻭ ﺑﺎﯾﺪ ﺭﯾﺸﻪ ﺁﻧﺮﺍ ﺩﺭ ﺯﺑﺎﻥ ﺩﯾﮕﺮﯼ ﺟﺴﺖ . ﻭ ﺑﺎﺯ ﻫﻢ ﻃﺒﻖ ﻧﻈﺮ ﺯﺑﺎﻧﺸﻨﺎﺳﺎﻥ ، ﻗﺪﯾﻤﯽ ﺗﺮﯾﻦ ﺯﺑﺎﻥ ﻣﮑﺸﻮﻑ ﮐﻪ ﺑﺸﺮ ﺑﻪ ﺁﻥ ﺳﺨﻦ ﮔﻔﺘﻪ ﻭ ﻧﻮﺷﺘﻪ ، ﺧﻂ ﻭ ﺯﺑﺎﻥ ﺳﻮﻣﺮﯼ ﺍﺳﺖ. ﻣﺴﺎﻟﻪ ﺍﯼ ﮐﻪ ﺧﻮﯾﺸﺎﻭﻧﺪﯼ ﺩﻭ ﺯﺑﺎﻥ ﺭﺍ ﺁﺷﮑﺎﺭ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ، ﻋﻼﻭﻩ ﺑﺮ ﺩﺳﺘﻮﺭ ﺯﺑﺎﻥ ،ﺗﻌﺪﺍﺩ ﮐﻠﻤﺎﺕ ﻣﺸﺘﺮﮎ ﻣﯿﺎﻥ ﺁﻥ ﺩﻭ ﺍﺳﺖ . ﻭ ﺩﺭ ﻣﻮﺭﺩ ﺯﺑﺎﻧﻬﺎﯼ ﺳﻮﻣﺮﯼ ﻭ ﺗﻮﺭﮐﯽ ﺗﻌﺪﺍﺩ ﮐﻠﻤﺎﺕ ﻣﺸﺘﺮﮎ ﻣﮑﺸﻮﻑ ﺑﻪ ﺑﯿﺶ ﺍﺯ ۵۰۰ ﮐﻠﻤﻪ ﻣﯽ ﺭﺳﺪ. ﺍﻟﺒﺘﻪ ﺍﯾﻨﻬﺎ ﮐﻠﻤﺎﺗﯽ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺤﻘﻘﯿﻦ ﺯﺑﺎﻥ ﺩﺭ ﻓﻀﺎﯼ ﺣﻘﯿﻘﯽ ﯾﺎ ﻣﺠﺎﺯﯼ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ ﻭ ﺁﻣﺎﺭ ﮐﻠﻤﺎﺕ ﻧﺸﺮ ﻧﺸﺪﻩ ، ﺑﻪ ﺑﯿﺶ ﺍﺯ ﻫﺰﺍﺭ ﻣﯽ‌ﺭﺳﺪ.

ﺯﺑﺎﻧﺸﻨﺎﺳﺎﻥ ﺑﺎ ﺍﯾﻦ ﺗﻮﺿﯿﺤﺎﺕ ﺯﺑﺎﻥ ﺗﻮﺭﮐﯽ ﺭﺍ ﻧﺰﺩﯾﮑﺘﺮﯾﻦ ﺧﻮﯾﺸﺎﻭﻧﺪ ﺯﺑﺎﻥ ﺳﻮﻣﺮﯼ ﻣﯽ‌ﺩﺍﻧﻨﺪ ﻭ ﺟﺎﻟﺐ ﺍﯾﻨﮑﻪ ﺑﺴﯿﺎﺭﯼ ﺍﺯ ﻣﺤﺎﻓﻞ ﺩﺍﺧﻠﯽ ﻭ ﺧﺎﺭﺟﯽ، ﺍﺯ ﻗﺒﻮﻝ ﺍﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﺍﻣﺘﻨﺎ ﮐﺮﺩﻩ ﻭ ﺯﺑﺎﻥ ﺳﻮﻣﺮﯼ ﺭﺍ ﯾﮏ ﺯﺑﺎﻥ ﮐﺎﻣﻼ ﻣﻨﻘﺮﺽ ﺷﺪﻩ ﻣﯽ ﺩﺍﻧﻨﺪ ﻏﺎﻓﻞ ﺍﺯ ﺍﯾﻨﮑﻪ ﮐﻪ ﻫﺮ ﮐﻠﻤﻪ ﺍﯼ ﮐﻪ ﺩﺭ ﺯﺑﺎﻧﻬﺎﯼ ﺍﻣﺮﻭﺯﯾﻦ ﺧﺎﻭﺭ ﻣﯿﺎﻧﻪ ﻣﻮﺟﻮﺩ ﺍﺳﺖ ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﻭﯾﺎ ﻏﯿﺮ ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﺭﯾﺸﻪ ﺩﺭ ﺯﺑﺎﻥ ﺳﻮﻣﺮﯼ ﺩﺍﺭﺩ. ﻫﺮﭼﻨﺪ ﺍﮔﺮ ﻓﺮﺽ ﮐﻨﯿﻢ ﺭﻭﺯﯼ ﺯﺑﺎﻧﯽ ﻗﺪﯾﻤﯽ ﺗﺮ ﺍﺯ ﺯﺑﺎﻥ ﺳﻮﻣﺮﯼ ﮐﺸﻒ ﺷﻮﺩ ، ﺑﺎﺯ ﻫﻢ ﻗﻄﻌﺎ ﺗﻨﻬﺎ ﺯﺑﺎﻥ ﻧﺰﺩﯾﮏ ﺑﻪ ﺁﻥ ، ﺯﺑﺎﻥ ﺳﻮﻣﺮﯼ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺑﻮﺩ. ﺩﺭ ﺯﯾﺮ ﮐﻠﻤﻪ ” ﺳﻼﻡ ” ﺭﺍ ﺍﺯ ﺩﺭﯾﭽﻪ ﺍﯼ ﻧﻮ ﻣﻮﺭﺩ ﮐﻨﮑﺎﺵ ﻗﺮﺍﺭ ﻣﯽ ﺩﻫﯿﻢ . ﻃﺒﻖ ﯾﺎﻓﺘﻪ ﻫﺎﯼ ﻣﺎ ﮐﻠﻤﻪ ” ﺳﻼﻡ” ﯾﻪ ﮐﻠﻤﻪ ﺗﻮﺭﮐﯽ
ﺳﻮﻣﺮﯼ ﺍﺳﺖ!
ﺑﺮﺍﯼ ﺍﺛﺒﺎﺕ ﺍﯾﻦ ﻣﺪﻋﺎ ﺩﻭ ﺭﺍﻩ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻭﺟﻮﺩ ﻧﺪﺍﺭﺩ :
_ ﯾﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﺭﯾﺸﻪ ﻫﺎﯼ ﺍﯾﻦ ﮐﻠﻤﻪ ﺭﺍ ﺩﺭ ﺯﺑﺎﻥ ﺳﻮﻣﺮﯼ ﺑﯿﺎﺑﯿﻢ. ﻭ ﺳﭙﺲ ﺑﺎ ﺗﻌﻤﯿﻢ ﺁﻥ ﺭﯾﺸﻪ ﺑﻪ ﺯﺑﺎﻥ ﺗﻮﺭﮐﯽ ، ﺭﺍﺑﻄﻪ ﯼ ﻣﯿﺎﻥ ﺯﺑﺎﻥ ﺗﻮﺭﮐﯽ ﻭ ﺳﻮﻣﺮﯼ ﺭﺍ ﺍﺛﺒﺎﺕ ﮐﻨﯿﻢ .

_ ﯾﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﺩﺭ ﺯﺑﺎﻥ ﺗﻮﺭﮐﯽ ﺍﯾﻦ ﮐﻠﻤﻪ ﺭﺍ ﺭﯾﺸﻪ ﯾﺎﺑﯽ ﮐﻨﯿﻢ. ﻭ ﺑﺎ ﺍﻧﮕﺸﺖ ﮔﺬﺍﺷﺘﻦ ﺭﻭﯼ ﺭﯾﺸﻪ ﻫﺎ ، ﺑﮕﻮﯾﯿﻢ ﺍﯾﻦ ﮐﻠﻤﻪ ﺑﺎ ﺍﯾﻨﮑﻪ ﺩﺭ ﺯﺑﺎﻥ ﻋﺮﺑﯽ ﻣﻮﺟﻮﺩ ﺍﺳﺖ ، ﺍﻣﺎ ﺗﻮﺭﮐﺎﻥ ﻗﺒﻞ ﺍﺯ ﺍﺳﻼﻡ ﻧﯿﺰ ﺁﻧﺮﺍ ﺩﺭ ﻣﺤﺎﻭﺭﺍﺕ ﺭﻭﺯﻣﺮﻩ ﺧﻮﺩ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺍﻧﺪ! ﻣﻦ ﻫﺮ ﺩﻭ ﺭﺍﻩ ﺭﺍ ﺭﻓﺘﻪ ﻭ ﺑﻪ ﯾﮏ ﻧﺘﯿﺠﻪﺭﺳﯿﺪﻩ ﺍﻡ.ﺩﺭ ﺍﯾﻦ ﭘﺴﺖ ﺑﻪ ﺭﯾﺸﻪ ﯾﺎﺑﯽ ﺍﯾﻦ ﮐﻠﻤﻪ ﺩﺭﺯﺑﺎﻥ ﺳﻮﻣﺮﯼ ﻧﻤﯽ ﭘﺮﺩﺍﺯﻡ ﻭ ﺍﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﺭﺍ ﺑﻪ ﭘﺴﺘﻬﺎﯼ ﺑﻌﺪﯼ ﻣﻮﮐﻮﻝ ﻣﯽ ﮐﻨﻢ.
ﺍﻣﺎ ﺩﺭ ﻣﻮﺭﺩ ﮐﺎﺭﺑﺮﺩ ﺭﻭﺯﺍﻧﻪ ﺧﻮﯾﺸﺎﻭﻧﺪﺍﻥ ﺍﯾﻦ ﮐﻠﻤﻪ ﻭ ﺭﯾﺸﻪ ﻫﺎﯼ ﺁﻥ ﺩﺭ ﺯﺑﺎﻥ ﺗﻮﺭﮐﯽ ﺍﻣﺮﻭﺯ ﻣﺎ ﺑﻪ ﻣﻮﺍﺭﺩ ﻣﻬﻢ ﺯﯾﺮ ﺑﺮ ﻣﯽ ﺧﻮﺭﯾﻢ :
_(۱ ﺳﺎﻟﻤﺎﮎ =ﺳﺎﻝ + ﻣﺎﮎ =ﯾﮏ ﮐﻠﻤﻪ ﺗﻮﺭﮐﯽ
ﺑﻪ ﻣﻌﻨﯽ ﻓﺮﻭ ﺍﻧﺪﺍﺧﺘﻦ. ﻣﺜﺎﻝ : ﺩﻭﺷﮑﯽ ﯾﯿﻦ ﺳﺎﻟﺪﻭﻡ گیت ﯾﺎﺕ = ﺩﻭﺷﮑﺖ ﺭﺍ ﺑﺮ ﺯﻣﯿﻦ ﺍﻧﺪﺍﺧﺘﻢ ﺑﺮﻭ ﺑﺨﻮﺍﺏ . ﻓﺮﻫﻨﮓ ﺗﻮﺭﮐﯽ ﺍﺭﮎ ﺻﻔﺤﻪ :۱۰۲۴ (salmak ) ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎﯼ ﺍﻓﮑﻨﺪﻥ.
_(۲ ﺳﺎﻟﻤﺎﮎ =ﺳﺎﻝ + ﻣﺎﮎ =ﯾﮏ ﮐﻠﻤﻪ ﺗﻮﺭﮐﯽ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﯽ ﺭﻫﺎ ﮐﺮﺩﻥ . ﻣﺜﺎﻝ : ﺑﺎﻟﻮﻏﻮ ﺳﻮﯾﺎ ﺳﺎﻟﺪﻭﻡ = ﻣﺎﻫﯽ ﺭﺍ ﺩﺭ ﺁﺏ ﺭﻫﺎ ﮐﺮﺩﻡ.

ﮐﺎﺷﻐﺮﯼ ﺻﻔﺤﻪ ﯼ :۲۶۵ (salindi ) ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎﯼ ﺭﻫﺎ ﺷﺪﻩ . ﻓﺮﻫﻨﮓ ﺗﻮﺭﮐﯽ ﺍﺭﮎ ﺻﻔﺤﻪ :۱۱۹۸ (salaman ) ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎﯼ ﺭﻫﺎ ﻭ ﺁﺯﺍﺩ.

ﺳﻠﻤﺎﻥ ﻫﻤﺎﻥ ﺗﻠﻔﻆ ﻋﺮﺑﯽ ﺍﺯ ﺳﺎﻻﻣﺎﻥ ﺍﺳﺖ ! ﻣﺎﻫﯽ ﺳﺎﻻﻣﻮﻥ = ﻣﺎﻫﯽ ﺁﺯﺍﺩ = ﺍﺯ ﺭﯾﺸﻪ ﯼ ﺳﺎﻟﻤﺎﮎ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎﯼ ﺭﻫﺎ ﻭ ﺁﺯﺍﺩ ﺍﺳﺖ .ﻓﺮﻫﻨﮓ ﺗﻮﺭﮐﯽ ﺍﺭﮎ ﺻﻔﺤﻪ :۱۱۹۹ ( salan=salchi ) ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎﯼ ﺭﻫﺎ ﮐﻨﻨﺪﻩ .
_(۳ ﺳﺎﻟﻤﺎﮎ =ﺳﺎﻝ + ﻣﺎﮎ =ﯾﮏ ﮐﻠﻤﻪ ﺗﻮﺭﮐﯽ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﯽ ﻓﺮﻭ ﮐﺮﺩﻥ. ﻣﺜﺎﻝ : ﺑﯿﭽﺎﻗﻮ ﺳﺎﻟﺪﻭﻡ ﻗﺎﺭﻧﻮﻧﺎ = ﭼﺎﻗﻮ ﺭﺍ ﺩﺭ ﺷﮑﻤﺶ ﻓﺮﻭ ﮐﺮﺩﻡ. ﮐﺎﺷﻐﺮﯼ ﺻﻔﺤﻪ :۳۶۸ ( salturdi ) ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎﯼ ﻫﻞ ﺩﺍﺩﻥ ﮐﺴﯽ ﺑﻪ ﺩﺭﻭﻥ ﺩﻋﻮﺍ. ﻓﺮﻫﻨﮓ ﺗﻮﺭﮐﯽ ﺍﺭﮎ ﺻﻔﺤﻪ ﯼ :۱۱۹۹ ( saldir ) ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎﯼ ﺣﻤﻠﻪ. (saldirma ) ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎﯼ ﭼﺎﻗﻮﯼ ﺑﺰﺭﮒ .
_(۴ ﺳﺎﻻﻧﻤﺎﮎ = ﺳﺎﻝ + ﻻﻥ + ﻣﺎﮎ = ﯾﮏ ﮐﻠﻤﻪ ﺗﻮﺭﮐﯽ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎﯼ ﺁﻭﯾﺨﺘﻦ. ﻣﺜﺎﻝ :ﺍﺋﺮﮐﻦ ﺳﺎﻟﻼﻧﻮﺏ ﺑﻮﻟﻼﻧﻮﺭ = ﻃﻨﺎﺏ ﺭﻫﺎ ﺷﺪﻩ (ﻣﻌﻠﻖ ﺷﺪﻩ ) ﻭ ﺗﺎﺏ ﻣﯽ ﺧﻮﺭﺩ .ﮐﺎﺷﻐﺮﯼ ﺻﻔﺤﻪ ﯼ :۳۳۸ (salishmak ) ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎﯼ ﺁﻭﯾﺨﺘﻦ ﺍﺯ ﻫﻢ. ﮐﺎﺷﻐﺮﯼ ﺻﻔﺤﻪ ﯼ :۳۵۶ (salindi ) ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎﯼ ﺁﻭﯾﺨﺘﻪ. ﺑﺎ ﻧﮕﺎﻫﯽ ﺩﻗﯿﻖ ﺗﺮ ﺑﻪ ﮐﻠﻤﺎﺕ ﺍﺷﺎﺭﻩ ﺷﺪﻩ ﺑﻪﺩﻭ ﻧﮑﺘﻪ ﯼ ﻣﻬﻢ ﭘﯽ ﻣﯽ ﺑﺮﯾﻢ .

ﺍﻭﻝ : ﺍﻧﺸﻌﺎﺏ ﺗﻤﺎﻡ ﮐﻠﻤﺎﺕ ﺑﺎﻻ ﺍﺯ ﯾﮏ ﮐﻠﻤﻪ ، ﯾﻌﻨﯽ: ( ﺳﺎﻝ )
ﺩﻭﻡ : ﻗﺪﺭﺕ ﻓﻮﻕ ﺍﻟﻌﺎﺩﻩ ﺯﺑﺎﻥ ﺗﻮﺭﮐﯽ ﺩﺭ ﺍﯾﺠﺎﺩ ﻣﻔﺎﻫﯿﻢ ﻣﺘﻨﻮﻉ ﺍﺯ ﯾﮏ ﮐﻠﻤﻪ.
ﻭ ﺣﺎﻻ ﯾﮏ ﺳﻮﺍﻝ!
ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﺷﻤﺎ ﮐﻠﻤﻪ‌ﯼ (salimlashdi) ﻣﯽ‌ﺗﻮﺍﻧﺪ ﭼﻪ ﻣﻌﻨﺎﯾﯽ ﺭﺍ ﺩﺭ ﺧﻮﺩ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ؟
ﺑﺮﺍﯼ ﺭﻭﺷﻦ ﺷﺪﻥ ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ ﺍﯾﻦ ﺗﻮﺿﯿﺤﺎﺕ
ﺩﻗﺖ ﮐﻨﯿﺪ:
*ﻭﻗﺘﯽ ﺩﻭ ﺩﻭﺳﺖ ﺍﺯ ﺩﻭﺭ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﺭﺍ ﻣﯽ‌ﺑﯿﻨﻨﺪ، ﺑﻪ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﺗﻌﻈﯿﻢ ﻣﯽ‌ﮐﻨﻨﺪ. ﻭ ﺩﺭ ﻟﺤﻈﻪ ﺍﺣﻮﺍﻟﭙﺮﺳﯽ ﮐﻤﯽ ﺍﻓﺘﺎﺩﻩ‌ﮔﯽ ﻣﯽ‌ﮐﻨﻨﺪ. ﯾﻌﻨﯽ: ﺳﺎﻟﯿﻨﯿﺮ‌ﻻﺭ!
*ﻭﻗﺘﯽ ﻧﺰﺩﯾﮑﺘﺮ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ ﺍﺧﺘﻼﻁ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ. ﯾﻌﻨﯽ : ﺑﯿﺮ ﺑﯿﺮﯾﻨﻪ ﺳﺎﻟﯿﻨﯿﺮ ﻻﺭ!
*ﻭﻗﺘﯽ ﺑﺎ ﻫﻢ ﺍﺧﺘﻼﻁ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ﺍﺣﺴﺎﺱ ﺭﻫﺎﯾﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ . ﯾﻌﻨﯽ : ﺳﺎﻟﯿﻨﯿﺮ ﻻﺭ !!
* ﺍﯾﻦ ﺍﺣﺴﺎﺱ ﺭﺍﺣﺘﯽ ﻭ ﺩﻭﺳﺘﯽ ﻣﻮﺟﺐ ﺗﺪﺍﻭﻡ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺭﺍﺑﻄﻪ ﺷﺎﻥ ﻣﯽ ﮔﺮﺩﺩ ﻭ ﺩﺭ ﻫﻢ ﻣﯽ ﺁﻭﯾﺰﻧﺪ . ﯾﻌﻨﯽ: ﺑﯿﺮ ﺑﯿﺮﯾﻨﻦ ﺳﺎﻟﻼﻧﯿﺮ ﻻﺭ !!! ﻗﺪﺭﺕ ﺣﯿﺮﺕ ﺍﻧﮕﯿﺰ ﺯﺑﺎﻥ ﺗﻮﺭﮐﯽ ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻨﺠﺎ ﺧﺘﻢ ﻧﻤﯽ ﺷﻮﺩ !!
*ﻭﻗﺘﯽ ﺩﻭ ﺩﺷﻤﻦ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﺭﺍ ﻣﯽ ﺑﯿﻨﻨﺪ ﻧﯿﺮﻭﯾﯽ ﺩﺭﻭﻧﯽ ﯾﺎ ﺑﯿﺮﻭﻧﯽ ﺁﻧﻬﺎ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺟﻠﻮ
ﻫﻞ ﻣﯽ ﺩﻫﺪ ﻭ ﺩﺭ ﻫﯿﺠﺎﻥ ﺟﻨﮓ ﻓﺮﻭ ﻣﯽ ﺍﻓﺘﻨﺪ. ﯾﻌﻨﯽ : ﺳﺎﻭﺍﺷﺎ ﺳﺎﻟﯿﻨﯿﺮﻻﺭ!
* ﺑﻪ ﻫﻢ ﻧﺰﺩﯾﮏ ﺷﺪﻩ ﻭ ﮔﻼﻭﯾﺰ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ. ﯾﻌﻨﯽ: ﺑﯿﺮ ﺑﯿﺮﯾﻨﻦ ﺳﺎﻟﻼﻧﯿﺮ ﻻﺭ !!
* ﻭ ﺍﺯ ﻃﺮﻑ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﻣﻮﺭﺩ ﺍﺻﺎﺑﺖ ﺳﻼﺡ ﻗﺮﺍﺭ ﻣﯽ ﮔﯿﺮﻧﺪ. ﻭ ﻣﻔﻌﻮﻝ ﻓﻌﻞ ﻓﺮﻭ ﮐﺮﺩﻥ
ﺳﻼﺡ ﻗﺮﺍﺭ ﻣﯽ ﮔﯿﺮﻧﺪ .ﯾﻌﻨﯽ : ﺳﺎﻟﯿﻨﯿﺮ ﻻﺭ! ﻫﻤﯿﻨﻄﻮﺭ ﺳﻼﺡ ﻫﺎﯾﺸﺎﻥ ﻧﯿﺰ ﺩﺭ ﺗﻦ ﺩﯾﮕﺮﯼ ﻓﺮﻭ ﻣﯽ ﺭﻭﺩ . ﯾﻌﻨﯽ ﺳﯿﻼﺡ ﻻﺭ ﺳﺎﻟﯿﻨﯿﺮﻻﺭ!
* ﭘﺲ ﺍﺯ ﮐﺸﺘﻪ ﺷﺪﻥ ﯾﮑﯽ ﺍﺯ ﺩﻭ ﺟﻨﮕﺠﻮ : ﺍﻭ ﮐﻪ ﻣﺮﺩﻩ ﺍﺳﺖ ﺑﺮ ﺯﻣﯿﻦ ﺭﻫﺎ ﻣﯽ ﺷﻮﺩ . ﯾﻌﻨﯽ: ﺗﻮﺭﭘﺎﻗﺎ ﺳﺎﻟﯿﻨﯿﺮ !! ﻭ ﺍﻭ ﮐﻪ ﭘﯿﺮﻭﺯ ﻣﯿﺪﺍﻥ ﺍﺳﺖ ﺳﺮﺷﺎﺭ ﺍﺯ ﺭﻫﺎﯾﯽ ﻭ ﺁﺯﺍﺩﯼ ﺍﺳﺖ. ﯾﻌﻨﯽ: ﺳﺎﻟﯿﻨﯽ ﺑﯿﺮ ﮐﯿﺸﯽ ﺍﻭﻟﻮﺏ، ﺳﺎﻟﯿﻨﯿﺮ!!

ﻭ ﺣﺎﻻ ﻣﻌﻨﺎﯼ ﺳﻨﮕﯿﻦ ﮐﻠﻤﻪ (ﺳﺎﻟﯿﻢ‌ﻻﺷﺪﯼ): ﮐﺎﺷﻐﺮﯼ :۲۹۶ ﺩﻭ ﻧﻔﺮ ﮐﻪ ﺑﻪ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﻣﯽ‌ﺭﺳﻨﺪ ﻣﻔﻌﻮﻝِ ﻓﻌﻞِ (ﺳﺎﻟﯿﻤﻼﺷﻤﺎﮎ) ﻗﺮﺍﺭ ﻣﯽ‌ﮔﯿﺮﻧﺪ. ﺳﺎﻟﯿﻤﻼﺷﻤﺎﮎ ﻫﻤﺎﻥ ﺳﻼﻣﻼﺷﻤﺎﮎِ ﺧﻮﺩﻣﺎﻥ ﺍﺳﺖ! ﻭ ﺑﺴﯿﺎﺭ ﭘﯿﺶ ﺍﺯ ﻭﺭﻭﺩ ﺯﺑﺎﻥ ﻋﺮﺑﯽ ﺑﻪ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺗﻮﺭﮎ‌ﻧﺸﯿﻦ ﺩﺭ ﻣﯿﺎﻥ ﺗﻮﺭﮐﺎﻥ ﮐﺎﺭﺑﺮﺩ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﻭ ﺑﻪ ﺍﺣﺘﻤﺎﻝ ﺑﺴﯿﺎﺭ ﺯﺑﺎﻥ ﻋﺮﺑﯽ ﮐﻠﻤﻪ ”ﺳﻼﻡ” ﺭﺍ ﺍﺯ ﺯﺑﺎﻥ ﺗﻮﺭﮐﯽ ﻫﺪﯾﻪ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺍﺳﺖ! ﭼﺮﺍ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎﺗﻤﺎﻥ ﺗﺎ ﮐﻨﻮﻥ ﺑﻪ ﺭﯾﺸﻪ‌ﺍﯼ ﭼﻨﯿﻦ ﮔﺴﺘﺮﺩﻩ ﺍﺯ ﮐﻠﻤﻪ ”ﺳﻼﻡ” ﺩﺭ ﺯﺑﺎﻥ ﻋﺮﺑﯽ ﺑﺮ ﻧﺨﻮﺭﺩﻩ ﺍﯾﻢ ».

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

*

code

این سایت از اکیسمت برای کاهش هرزنامه استفاده می کند. بیاموزید که چگونه اطلاعات دیدگاه های شما پردازش می‌شوند.

دکمه بازگشت به بالا