برگرفته از کتاب: دوتارینگ اووازی، خالقیمینگ سازی، نوشته عظیم احمدف ترجمه و تلخیص: رحمانقلی توماچ فصلنامه یاپراق سال پنجم، شماره ۲۰، زمستان

دکمه بازگشت به بالا