مختومقلی فراغی، پراغی، پیراغی،پئراغی، ماغتوم غولی؛ ادبیات ترکمن، استاد بزرگ ترکمن، شاعر بزرگ ترکمن، تورکمنلرینگ بییک شاهیری، ماختوم قلی پراغی

دکمه بازگشت به بالا